REGULAMIN USŁUGI NEWSLETTER

Szanowni Państw, przedstawić Państwu regulamin usługi Newsletter, który w dalszej części będziemy nazywać „Regulaminem”. Niniejszy Regulamin dostarczy Państwu niezbędnych informacji na temat świadczenia przez Usługodawcę usługi Newsletter i przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją wyżej wymienionej usługi.  Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin został przygotowany między innymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy Kodeks Cywilny, Ogólnego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Kredycie Konsumenckim.
 • Usługodawcą tj. podmiotem świadczącym na Państwa rzecz Usługę Newsletter jest BBA TRANSPORT SYSTEM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Augustyna Kordeckiego 49, legitymująca się numerami NIP: 1132590157, KRS: 0000596969 oraz REGON: 140383900.
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu korzystania z Usługi Newsletter jest Usługodawca.
 • W celu korzystania z Usługi newsletter niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do zapisania się do Usługi Newsletter, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz włączona obsługa plików cookies.

§2 PRZEDMIOT USŁUGI

 • Przedmiotem usługi świadczonej przez Usługodawcę jest Usługa Newsletter. Usługa ta polega na przesyłaniu przez Usługodawcę na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości zawierających informacje dotyczące oferty (w tym promocji) Usługodawcy.
 • Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną z Usługodawcą jednocześnie udostępnia Usługodawcy swój adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w formularzu zapisu, w celu otrzymywania wiadomości, o których mowa w pkt. 1 powyżej.
 • Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usługi Newsletter drogą elektroniczną z Usługodawcą oświadcza, iż zapoznał się z polityką prywatności Usługodawcy dostępną pod tym linkiem: Polityka Prywatności strony internetowej BBA Transport System.
 • Rozpoczęcie świadczenia Usługi Newsletter nastąpi po zawarciu umowy o korzystanie z usługi Newsletter w sposób właściwy dla przedmiotowej Strony Internetowej.

§3 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTER

 • Usługa Newsletter jest bezpłatna.
 • Wiadomości w ramach Usługi Newsletter przesyłane są Użytkownikom w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca.
 • Wiadomość w ramach Usługi Newsletter dzieli się na trzy sekcje: wstępną, promocyjną oraz sekcję informacyjną.
 • Subskrypcja oraz zawarcie umowy o świadczenie Usługi Newsletter następuje poprzez podanie adresu e-mail, imienia i nazwiska Użytkownika oraz firmy, w której subskrybent jest zatrudniony.
 • Użytkownik w dowolnym momencie może zrezygnować z Usługi Newsletter klikając link rezygnacyjny znajdujący się w otrzymanej wiadomości bądź osobiście zwracając się o usunięcie swoich danych z bazy wysyłkowej Usługodawcy.
 • Użytkownik korzystając z Usługi Newsletter zobowiązany jest od powstrzymania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, w szczególności w zakresie podawania danych osób trzecich bez ich wiedzy i zgody.
 • Poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach Usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub bez zgody Usługodawcy stanowić może naruszenie prawa.

§4 PROMOCJA NA SUBSKRYPCJĘ

 • Korzystając z Usługi Newsletter, Użytkownik ma prawo do korzystania z akcji promocyjnej „Promocja na subskrypcję”. „Promocja na subskrypcję” to akcja promocyjna, w ramach której Usługodawca przyznaje Użytkownikowi jednorazowy rabat z okazji subskrypcji Usługi Newsletter.
 • Rabat „Promocji na subskrypcję” oznacza bezpłatne ubezpieczenie towaru w  ramach zlecenia transportowego powierzonego BBA Transport System.
 • Bezpłatne ubezpieczenie zostaje przyznane towarom o wartości do 10000 USD.
 • W przypadku większej wartości towaru, zleceniodawca pokrywa koszt ubezpieczenia powyżej wartości przyznanej w ramach „Promocji na subskrypcję”.
 • Rabat udzielany w ramach „Promocji na subskrypcję” musi zostać wykorzystany w ciągu dwóch tygodni od dnia subskrypcji Usługi Newsletter.
 • Rabat „Promocji na subskrypcję” zostaje przyznany Użytkownikowi w oparciu o dane podane podczas rejestracji i może zostać wykorzystany tylko raz przez jednego pracownika zarejestrowanego z ramienia jednej firmy.
 • Usługodawca zastrzega prawo wyłączenia stosowania w stosunku do Użytkowników rabatów w ramach „Promocji na subskrypcję” w przypadku wykrycia prób nadużycia Usługi Newsletter.

§5 STAŁA PROMOCJIA DLA SUBSKRYBENTÓW

 • Korzystając z Usługi Newsletter, Użytkownik ma prawo do korzystania z stałej akcji promocyjnej, w ramach, której Usługodawca przyznaje Użytkownikowi jednorazowy dostęp do specjalnej usługi Usługodawcy tj. rabatu transportu zleconego BBA Transport System.
 • Charakter promocji Usługi Newsletter jest określany każdorazowo w wysyłce wiadomości w ramach Usługi Newsletter.
 • W przypadku, w którym promocja przyjmuje formę rabatu, wynosi on 15% wartości zlecenia.
 • Maksymalna wysokość rabatu wynosi 15%, lecz nie więcej niż 25 USD.
 • Rabat udzielany Użytkownikowi w ramach promocji w Usługi Newsletter musi zostać wykorzystana w ciągu dwóch tygodni od ukazania się wiadomości w ramach usługi.
 • Rabat udzielany w ramach promocji może być wykorzystany przez Użytkownika tylko raz w ciągu dwóch tygodni od ukazania się wiadomości w ramach usługi.
 • Rabat udzielany w ramach promocji może zostać wykorzystany tylko raz przez jednego pracownika zarejestrowanego z ramienia jednej firmy.

§6 CZAS TRWANIA USŁUGI NEWSLETTER 

 • Umowa o korzystanie z Usługi Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 • Klient ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Newsletter. Wypowiedzenie ma skutek natychmiastowy.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź zakończenia świadczenia Usługi Newsletter po uprzednim poinformowaniu Użytkowników w formie wiadomości e-mail wysłanej na podane przez nich adresy e-mail.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail podanego przez Użytkownika.

§7 REKLAMACJE

 • Reklamacje dotyczące Usługi Newsletter należy składać na adres mailowy transport@bbats.pl lub pocztą bezpośrednio na adres Usługodawcy.
 • W reklamacji należy podać dane osoby zgłaszającej reklamację, niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w świadczeniu Usługi Newsletter i jakie są oczekiwania wobec rozstrzygnięcia reklamacji.
 • Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.