Branża spedycyjna tak jak każda branża techniczna zawiera szereg zwrotów i definicji zarezerwowanych tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Poniżej przybliżamy listę najczęściej używanych, a zarazem specjalistycznych zwrotów używanych w branży logistycznej.

FCL (z ang. Full Container Load) – Kontener w pełni wypełniony – termin używany przy transporcie kontenerów z Chin drogą morską.  Oznacza, że cały kontener jest wykorzystany przez jednego odbiorcę.

LCL (z ang. Less then Container Load) – mniej niż objętość kontenera – określa przewóz przesyłek drobnicowych. Podczas transportu LCL wykorzystuje się jedynie część przestrzeni ładunkowej kontenera.

FTL (z ang. Full Truck Load) – Pełny załadunek, przesyłki cało pojazdowe – ładunek zajmuje całą powierzchnię ciężarówki lub naczepy. Transport FTL zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej. Obecnie maksymalna wielkość ładunku w transporcie drogowym to 38 europalet i 24 ton wagi.

LTL (z ang. Less Than Truckload) – mniej niż całkowita powierzchnia ładunkowa. Termin używany w transporcie drogowym odnoszący się do ładunku, który zajmuje tylko część dostępnej przestrzeni na naczepie auta.

ADR (z fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja dotycząca transportu materiałów niebezpiecznych. Zaliczają się do nich: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące, inne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Project Cargo – termin używany do opisu krajowego lub międzynarodowego transportu dużych, ciężkich i wartościowych przedmiotów. 

TSL – Transport – Spedycja – Logistyka. Skrót opisujący branżę transportową w Polsce.